1397/04/20
برگزاری کمیته تخصیص دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
دومین جلسه کمیته تخصیص دارو، تجهیزات و ملزومات مصرفی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با هدف بررسی خریدهای دارویی وتجهیزاتی واحدهای تابعه دانشگاه در سال جاری، با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون درمان، معاون غذا و دارو و تعدادی از مدیران مربوطه در محل معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
1397/04/13
معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان خبر داد:
پایش متمرکز فرآیندهای خرید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح دانشگاه
1397/03/02
هشدار معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان:
مصرف قارچ های خودرو و فلــه، ممنوع