کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

شرح وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

فعالیت این کمیته به شرح زیر می باشد:

  1.جمع آوری داده های نسخ با استفاده از سیستم مکانیزاسیون داروخانه ها به صورت ماهیانه و یا دریافت فایل های اطلاعاتی مورد نظر از طریق سازمانهای بیمه گر

 2.اخذ و بروز رسانی بانک اطلاعاتی مربوط به پزشکان شامل شماره نظام پزشکی ، نام و نام خانوادگی، تخصص وآدرس از طریق نظام پزشکی استان و یا سازمانهای بیمه گر

  3.پردازش اطلاعات جمع آوری شده نسخ به صورت online، با استفاده از نرم افزار نسخه پرداز

  4.تشکیل کمیته علمی- تخصصی مطابق آیین نامه تشکیل کمیته تجویزو مصرف منطقی دارو

 5.تشکیل جلسات کمیته علمی- تخصصی جهت بررسی علمی و کارشناسی گزارشات بدست امده از بررسی نسخ

 6.ارائه بازخوردهای دوره ای به پزشکان پس از دریافت گزارشهای مربوط به هر پزشک 7

7.تقدیر از پزشکان منتخب کمیته تجویز و مصرف دارو به منظور ترویج فرهنگ تجویز منطقی دارو به صورت سالانه و یا در صورت لزوم تذکر کتبی یا حضوری به پزشکان و ارسال گزارشات تحلیلی برای آنها 8

8.ارسال صورتجلسه های کمیته علمی - تخصصی ،گزارشات فصلی و سالیانه از عملکرد کمیته و ارسال با پیوست ضمائم به کمیته کشوری

RUD 9 .برگزاری کارگاه آموزشی اصول تجویز منطقی دارو جهت دانشجویان سال آخر پزشکی و فارغ التحصیلان حرف پزشکی و دیگرمداخلات آموزشی با همکاری شورای آموزش مداوم دانشگاه و دیگر مراکز آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی به منظور اعتلای فرهنگ نسخه نویسی و ترویج فرهنگ صحیح تجویز دارو در میان شاغلین و فارغ التحصیلان حرف پزشکی و دانشجویان سال آخر پزشکی

10 .مطالعه رفتاری جامعه تحت پوشش در خصوص ارتقاء فرهنگ عامه و ترویج فرهنگ صحیح مصرف دارو

11. طراحی و اجرای مداخلات موثر فرهنگی و آموزشی با همکاری رسانه های عمومی، مدارس، کانونهای علمی - فرهنگی و فرهنگسراها از طریق انتشار و توزیع پوستر، پمفلت و کتاب های داستان وبرنامه ای تلویزیونی و رادیویی

12 .تعیین نقاط ضعف موجود در فرایند تجویز دارو، مطالعه متغیرهای موثر بر الگوی تجویز دارو توسط پزشکان با توجه به فرهنگ جامعه تحت پوشش و ارائه راهکارهای حل مشکل موجود

13.فعال نمودن و ارتقای کمیته های دارو درمان بیمارستانی در راستای تحقق اهداف تجویز ومصرف منطقی دارو.

14 .ارائه مقالات علمی با بررسی و تحلیل علمی شاخصهای نسخ و تاثیر ارائه بازخورد به پزشکان

15 .ارسال نتایج حاصل از بررسی نسخ به انجمن های علمی و همکاری با آنها جهت منطقی نمودن تجویزو مصرف منطقی دارو


كميته تجويز

محتوای مرتبط