كميسيون صدور پروانه هاي چهار گانه بهداشتي

 

كميسيون صدور پروانه هاي چهار گانه بهداشتي

معاون غذا و دارو دانشگاه رييس كميسيون

رييس اداره نظارت بر مواد غذايي،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي با ابلاغ معاونت غذا و دارو

 رييس آزمايشگاه كنترل مواد غذايي و بهداشتي با ابلاغ معاونت غذا و دارو

 هيات علمي متخصص و مرتبط با موضوع (غذايي و آشاميدني)با ابلاغ معاونت غذا و دارو

كارشناس تخصصي اداره نظارت بر مواد غذغذايي،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي با ابلاغ معاونت غذا و دارو

   كارشناسان  اداره نظارت بر مواد غذغذايي،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي كه بررسي و بازديد واحد

توليدي را بر عهده دارند(بدون ابلاغ وحق راي

 نماينده جامعه صنفي مسئولين فني

 


محتوای مرتبط