خط مشی

آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی زاهدان با هدف بهبود مستمر و کسب رضایت مشتریان خود، با تلاش جهت استقرار استاندارد ISO/IEC 17025 جهت اطمینان از صحت انجام آزمون و حفظ آن بعنوان یک الگوی کیفیت و با اتکا به رسالت معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان "مشارکت مسئولانه در حفظ و تضمین سلامت و بهداشت جامعه با شناسایی مخاطرات و ارزیابی آنها" تعهدات خود را برای انجام خدمات خوب و حرفه ای در خط مشی کیفیت بشرح ذیل بیان می کند:

-     آزمایشگاه کنترل موادغذایی وبهداشتی زاهدان در زمینه کنترل کیفی موادخوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی فعالیت می نماید.

-     آزمایشگاه کنترل موادغذایی و بهداشتی زاهدان همواره سعی می کند از آخرین استانداردها که ویژگیهای یک آزمون معتبر و مناسب را دارا بوده و برای تامین نظر مشتری نیز مناسب باشد، استفاده نماید.

-     تعهد می نماید خدمات آزمایشگاهی و سایر خدمات وابسته را با اعمال رویه خوب حرفه ای،کیفیت بالا و قابل قبول در سطح جهانی با استفاده از استاندارد های ملی و بین المللی و مراجع معتبر علمی به مشتریان ارائه نماید.

-     آزمایشگاه کنترل مواد غذایی وبهداشتی زاهدان امیدوار است مشتریان، او را بعنوان یک آزمایشگاه مسئولیت پذیر، خلاق و حرفه ای بشناسند. شناخت مشتری، نیازهای وی و تلاش در جهت برآورده شدن الزامات مشتری و کسب رضایت آنان از اهداف سیستم کیفیت براساس استاندارد ISO/IEC 17025  می باشد و مدیر آزمایشگاه تلاش می نماید تا استاندارد فوق را در آزمایشگاه بر اساس قانون مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که نظارت بر سلامت این مواد رابر عهده دارد مستقر نماید.

-     جذب،آموزش، رشد و حفظ نیروی انسانی متخصص، بعنوان ارزشمندترین سرمایه آزمایشگاه، همواره مورد توجه مدیران قرار دارد.

-     توجه ویژه به آموزشهای فنی و مرتبط با سیستم های مدیریت کیفیت برای کلیه کارکنان عاملی اثرگذار در بهبود مستمر و افزایش کارایی و اثر بخشی شناخته می شود.

خط مشی کیفیت و الزاماتی که نظامنامه معرفی می نماید، براساس اختیارات قانونی مدیر آزمایشگاه  صادر گردیده و به کارگیری و استقرار موثر آن برای کلیه کارکنان لازم الاجرا می باشد.

آزمایشگاه خود را متعهد به این بیانیه کیفیت دانسته و چنین تعهدی ازطریق روشهای مناسب به وسیله کتابچه ها ، برنامه های آموزشی به کلیه پرسنل اطلاع داده شده و اطمینان حاصل می گردد که مفاهیم آن به خوبی درک شده است.


معرفی آزمایشگاه

محتوای مرتبط