شبکه های بهداشت و درمان تحت پوشش

شبکه‌های بهداشت  و درمان تحت پوشش

شماره تماس

شبکه

 

05433333765

شبکه چابهار

1

05432222292

شبکه ایرانشهر

 

2

05434223930

شبکه خاش

 

3

05485232380

شبکه سراوان

4

 


آزمایشگاه های همکار، تولیدی و شبکه های تحت پوشش

محتوای مرتبط