چارت معاونت

چارت

 

معاون غذا و دارو دانشگاه

مدیریت نظارت بر امور دارو و مخدر

مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

مدیریت آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

اداره نظارت بر فرآورده های سنتی، طبیعی و مکمل


محتوای مرتبط