1397/07/21
در اولین روز از هفته ملی غذا انجام شد:
برگزاری کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی با حضور معاون غذا و دارو دانشگاه
در اولین روز از هفته ملی غذا، کمیته فنی و قانونی صدور پروانه های بهداشتی با حضور تمامی اعضاء در محل دفتر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی زاهدان برگزار گردید.
1397/07/14
در راستای اجرای برنامه های گشت مشترک مهرماه انجام شد:
بازدید از فروشگاه های تجهیزات و ملزومات پزشکی در شهر زاهدان