فرايند ابطال و تاسيس بطور همزمان داروخانه

1- درخواست رسمي ابطال مجوز و پروانه تأسيس داروخانه توسط موسس داروخانه و درخواست متقاضي جديد تأسيس (ضميمه 10 ضوابط)
2- ارائه مدارك بشرح ذيل توسط متقاضي جديد:
- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي تأسيس داروخانه در صورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر
- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت وظيفه متقاضي
- تصوير مدرك تحصيلي متقاضي
- فرم تأئيد شده كسب امتياز لازم محل توسط متقاضي (ضميمه 1 ضوابط) و مدارك مربوطه
- معرفي نامه مسئول فني
- تصوير پروانه تأسيس داروخانه
- برگ عدم اعتياد
3- ارجاع مدارك فوق به كميسيون ماده 20 و اخذ تأئيديه كميسيون
4- معرفي موسس جديد به شركتهاي توزيع دارو
5- ابطال پروانه هاي موسس قبلي و صدور پروانه تأسيس و مسئول فني جديد طبق بندهاي (د) و (ه) ضوابط
مستندات:
1)ضوابط تأسيس داروخانه ابلاغي به شماره11781/د مورخ14/10/84
2)آئين نامه داروخانه ها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ18/3/83
مدت ارائه خدمت: 60 روز
 

فرآيندها

محتوای مرتبط