نحوه رسيدگي به شكايات دارويي

نحوه رسيدگي به شكايات داروئي

 

جهت پيگيري شكايت از واحدهاي دارويي مي توانيد با شماره تلفن ذيل تماس حاصل فرماييد.

3238996-0541

مديريت نظارت بر دارو و مواد مخدر

 


دارو

محتوای مرتبط