مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته

  شرح وظایف مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی  

فعالیت های این مرکز عبارتند از :

1 .جمع آوری گزارشات مربوط به عوارض ناخواسته دارویی از طریق تکمیل فرم زرد در صورت مشاهده عارضه دارویی و یا گزارش آن از طرف بیمار و گروه پزشکی

2 .ارسال گزارشات عوارض و خطاهای دارویی به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته دارویی در معاونت غذا و دارو وزارت

3 .پیگیری وضعیت بیمار در هنگام گزارش عوارض جدی مشکوک به مصرف فراورده های دارویی و ارسال فوری آن به مرکز ADR تهران

4 .انتشار اطلاعیه های ارسالی از مرکز ملی ADR درکلیه مراکز درمانی.

5 .تلاش در جهت جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته دارویی در مراکز درمانی ناشی از مصرف غیرمنطقی داروها و یا تداخلات دارویی و انجام مداخلات لازم جهت جلوگیری از خطاهای دارویی در سطح تجویز، نسخه نویسی، دستور دارویی، برچسب فراورده ها و سایر موارد.

6 .تجزیه و تحلیل آماری گزارشات جمع آوری شده به منظور تعیین شدت، شیوع و قطعیت عوارض ناخواسته دارویی در منطقه.

7 .توزیع فرم های زرد ADR در کلیه مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستانهای دولتی و خصوصی، مطب ها و کلینیک های ویژه، داروخانه های خصوصی و دولتی و شرکتهای دارویی و موظف کردن آنها در خصوص جمع آوری و گزارش عوارض و خطاهای دارویی.

8 .برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی ADR جهت افزایش آگاهی گروه پزشکی با عوارض ناخواسته دارویی و نحوه گزارش آن.

9 .تهیه پوستر و پمفلت با هدف آگاه سازی عموم مردم با عوارض شایع و خطر آفرین داروها، و همچنین به منظور معرفی مرکز ADR و اعلام شماره تلفن و فکس جهت گزارش عوارض و خطاهای دارویی 


محتوای مرتبط