شاخصهاي بررسي نسخ

 

شاخصهاي بررسي نسخ

  گزارش شاخص هاي نسخ مورد بررسي در كميته تجويز و مصرف منطقي دارو دانشگاه زاهدان در سال1386

شاخص دانشگاه علوم پزشكي زاهدان کشوری
تعداد نسخ مورد بررسي 50222 33،962،493
ميانگين اقلام تجويزي هر نسخه 59/3 41/3
ميانگين قيمت يك نسخه (ريال) 45150 ریال 33،430 ریال
درصد نسخ تجويز شده داراي بيش از 4قلم دارو 26% 23%
حد اكثر اقلام دارويي تجويزي در يک نسخه 11 27
در صد تجويز اقلام دارويي تزريقي 92/20 49/19%
در صد بيماران دريافت كننده داروي تزريقي 48 40%
درصد اقلام دارويي NSAIDs   36/0%
درصد بيماران دريافت کننده NSAIDs   21/1%
در صد تجويز اقلام دارويي آنتي ميكروبيال   37/26%
در صدبيماران دريافت كننده داروي آنتي ميكروبيال   07/49%
در صد تجويز اقلام دارويي كورتيكواستروئيد   48/13%
در صد بيماران دريافت كننده داروي كورتيكواستروئيد   91/21%
   

 


محتوای مرتبط