ضوابط و آیین نامه های جدید

 

   دانلود : دستورالمل ساخت.pdf           حجم فایل 870 KB
   دانلود : دستورالمل تولید قراردادی.pdf           حجم فایل 1264 KB
   دانلود : حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کیترینگ-27-2-95           حجم فایل 353 KB
   دانلود : بخشنامه-اصلاح ضوابط           حجم فایل 2204 KB
   دانلود : ضابطه -آب های بسته بندی شده           حجم فایل 534 KB
   دانلود : نحوه بررسی طعم دهنده ها           حجم فایل 341 KB
   دانلود : نرم افزار تعیین گروه رنگی برچسب مواد غذایی.xlsx           حجم فایل 321 KB
   دانلود : دستورالعمل -درج نشانگر رنگی.pdf           حجم فایل 1112 KB
   دانلود : پیوست-ضوابط رنگهای خوراکی.zip           حجم فایل 752 KB
   دانلود : ضوابط رنگهای خوراکی.PDF           حجم فایل 124 KB
   دانلود : دستورالعمل مجوز بهداشتي فعاليت مشاغل خانگي           حجم فایل 639 KB
   دانلود : مشاغل خانگی-نامه-سازمان.PDF           حجم فایل 135 KB
   دانلود : تفویض ترخیص مواد اولیه-دستورالعمل.zip           حجم فایل 212 KB
   دانلود : تفویض ترخیص مواد اولیه-سازمان-نامه.PDF           حجم فایل 118 KB
   دانلود : تعیین تکلیف مواد غذایی و بهداشتی غیر قابل مصرف.pdf           حجم فایل 695 KB
   دانلود : ضوابط+کارخانجات+بسته+بندي+و+ظروف.pdf           حجم فایل 250 KB
   دانلود : ضوابط فنی و بهداشتی کارگاههای مشمول شناسه.pdf           حجم فایل 399 KB
   دانلود : ضوابط ساخت-ورود و عرضه مکمل رژیمی غذایی.pdf           حجم فایل 195 KB
   دانلود : ضابطه ویژگیهای کیفی و سلامت برنج وارداتی.pdf           حجم فایل 163 KB
   دانلود : سموم آفات نباتي غير مجازوحد مجازباقيمانده سموم.pdf           حجم فایل 2600 KB
   دانلود : آیین_نامه_اعطای_نشان_ایمنی_سلامت.pdf           حجم فایل 432 KB
   دانلود : ضوابط برچسب گذاری           حجم فایل 1479 KB

محتوای مرتبط