فرم های رتبه بندی واحدهای تحت پوشش

چک لیست های ارزشیابی 

   دانلود : چک لیست واحدهای تولیدی-94           حجم فایل 80 KB
   دانلود : چک لیست-مسئولین فنی-94           حجم فایل 133 KB
   دانلود : چک لیست-شرکت های بازرگانی-94           حجم فایل 80 KB
   دانلود : ارزشیابی عملکرد -سال 94           حجم فایل 53 KB

محتوای مرتبط