فرم های رتبه بندی واحدهای تحت پوشش در سال 94


چک لیست های ارزشیابی سال 1394

   دانلود : چک لیست واحدهای تولیدی-94           حجم فایل 80 KB
   دانلود : چک لیست-مسئولین فنی-94           حجم فایل 133 KB
   دانلود : چک لیست-شرکت های بازرگانی-94           حجم فایل 80 KB
   دانلود : ارزشیابی عملکرد -سال 94           حجم فایل 53 KB