پذیرش نمونه

در این بخش کلیه نمونه‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی نمونه برداری شده توسط کارشناسان اداره نظارت یا شبکه‌ها و مراکز بهداشت ونیز نمونه‌های افراد حقیقی دریافت و پس از پذیرش و ثبت در دفاتر و سیستم اتوماسیون آزمایشگاه و کدگذاری جهت انجام آزمون وارد بخش‌های مربوطه می‌شوند.

 پس از انجام آزمون، پاسخ توسط کارشناس بخش در سیستم اتوماسیون آزمایشگاه ثبت گردیده و پس از تایید کارشناس مسئول هر بخش و مدیرآزمایشگاه به دبیرخانه و در نهایت به مشتری ارسال می‌گردد.

 

 

 

 

 

   دانلود : فرم ارسال نمونه- اداره نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي           حجم فایل 79 KB
   دانلود : فرم ارسال نمونه-مراكز بهداشت و درمان           حجم فایل 79 KB

محتوای مرتبط