آنالیز دستگاهی و سم شناسی

در این بخش انواع روغن‌ها از نظر میزان استرول‌های گیاهی و پروفایل اسید‌های چرب با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC)، و انواع برنج از نظر میزان سموم قارچی از جمله مایکوتوکسین‌ها با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) مورد آزمون قرار می گیرد.


محتوای مرتبط