تضمین کیفیت

وظایف این بخش مستند سازی خط مشی ها، سیستم ها، برنامه ها، روشهای اجرایی دستورالعمل‌های آزمایشگاه می‌باشد . در همین راستا این واحد وظیفه اطلاع‌رسانی و آموزش بهره‌برداری بهینه از این مستندات به کارکنان ذیربط بر اجرایی کردن این سیستم در آزمایشگاه را نیز بر عهده دارد . بدیهی است کلیه این فعالیت‌ها در جهت تامین کیفیت و ارتقا آن در بحث ارائه آزمون‌های کنترلی می باشد.


محتوای مرتبط