فهرست حداقل تجهیزات و مواد موردنیاز واحدهای تولیدی استان

فهرست حداقل تجهیزات و مواد موردنیاز واحدهای تولیدی استان

   دانلود : نان حجيم و نيمه حجيم -فهرست لوازم آزمايشگاهی.pdf           حجم فایل 717 KB
   دانلود : ماست و دوغ- فهرست لوازم آزمایشگاهی.pdf           حجم فایل 743 KB
   دانلود : کنسرو ماهي -فهرست لوازم آزمايشگاه .pdf           حجم فایل 723 KB
   دانلود : قند-فهرست لوازم آزمايشگاهي.pdf           حجم فایل 724 KB
   دانلود : آرد- فهرست لوازم آزمایشگاهی.pdf           حجم فایل 725 KB
   دانلود : اسانس -فهرست لوازم آزمايشگاهي.pdf           حجم فایل 724 KB

محتوای مرتبط