اخذ شناسه نظارت


مدارک لازم 

   دانلود : جهت صدور مسئول فنی.doc           حجم فایل 140 KB
   دانلود : حداقل ضوابط فني و بهداشتي کارگاه مشمول.pdf           حجم فایل 399 KB
   دانلود : فرم شماره 1 فرمولاسیون.docx           حجم فایل 37 KB
   دانلود : دستورالعمل اجرايي-.pdf           حجم فایل 783 KB
   دانلود : فرم آموزشی مسئول فنی.docx           حجم فایل 29 KB
   دانلود : چک لیست مدارک شناسه.docx           حجم فایل 472 KB
   دانلود : تعهدنامه ماده 11مواد خوراکی وآشامیدنی.doc           حجم فایل 29 KB
   دانلود : تعهد+نشانگر.docx           حجم فایل 94 KB