صدور مجوز تاسيس داروخانه

صدور مجوز تاسيس داروخانه

تكميل فرم ثبت نام تقاضاي تأسيس داروخانه توسط متقاضيان

 براساس ارائه شاخصهاي جمعيتي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي حداكثر سه ماه

مدت ارائه خدمت:

آئين نامه داروخانه ها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ18/3/83

ضوابط تأسيس داروخانه ابلاغي به شماره11781/د مورخ14/10/84

مستندات:

 ابلاغ رأي كميسيون به متقاضي

- بررسي و اعلام نظر كميسيون ماده 20

- تصوير مدرك تحصيلي متقاضي

- تصوير كارت پايان خدمت يا معافيت از خدمت گواهي خدمت وظيفه

- تصوير صفحه اول شناسنامه و در صورت داشتن توضيحات تصوير صفحه آخر

- جدول اولويت بندي متقاضيان تأسيس داروخانه(ضميمه 3 ضوابط)

- آخرين آمار جمعيت محل از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

- فرم بررسي تقاضاي تأسيس داروخانه كه كليه مفاد آن به دقت تكميل شده باشد(ضميمه 2 ضوابط)

- ارسال مدارك واجدين شرايط به كميسيون ماده 20 به شرح ذيل:

- اعلام امتياز و اولويت به متقاضيان

- امتيازبندي و اولويت بندي توسط كارشناس مربوطه

- اخذ و بررسي مدارك متقاضي و تشكيل پرونده

- فراخوان متقاضيان از طريق جرايد و مكاتبه

 


محتوای مرتبط