فرايند تاسيس و بهره برداري داروخانه


 

 1- ابلاغ رأي تأئيد صلاحيت تأسيس داروخانه به متقاضي

2- تكميل فرم كروكي محل توسط متقاضي

3- بازديد از محل اعلام شده توسط كارشناس مربوطه با هماهنگي قبلي

4- گزارش كارشناسي بازديد از محل داروخانه (ضميمه 4 ضوابط)

5- ابلاغ كتبي تأئيد يا مخالفت كارشناسي به متقاضي

6- در صورت تأئيد كارشناسي و تكميل مكان و ارسال مدارك مؤسس مسئول فني معرفي شده با توجه به بند(ه)ضوابط

7- اعلام آمادگي موسس جهت بهره برداري محل

8- معرفي داروخانه به شركتهاي توزيع دارو

9- اعلام شروع بكار داروخانه توسط مؤسس

10- بازديد مجدد از محل توسط كارشناس و ارائه گزارش

مستندات:

1)ضوابط تأسيس داروخانه ابلاغي به شماره11781/د مورخ14/10/84

2)آئين نامه داروخانه ها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ18/3/83

مدت ارائه خدمت: 50 روز

 

محتوای مرتبط