فرايند تحويل داروي مخدر به بيمارستانهاي تابعه

 

1- تحویل مدارک به شرح ذیل توسط بیمار یا اقوام درجه یک بیمار
برگه پاتولوژی
گواهی پزشک مبنی بر بیماری
نسخه پزشک (نوع دارو - دوز مصرفی - تعداد مصرف دارو در یک ماه - مهر
  امضا کامل پزشک - شناسنامه یا کارت شناسایی همراه بیمار)
تکمیل فرم تعهد نامه دریافت دارو با ذکر کامل مشخصات گیرنده دارو - آدرس کامل منزل بیمار - شماره تلفن و امضا
2- بررسی مدارک اخذ شده و آدرس سکونت بیمار توسط کارشناس مربوطه
3- در صورت تکمیل بودن مدارک تحویل دارو به بیمار یا همراه در نوبت بعدی اصل شناسنامه فاکتور فروش قبلی و تحویل دادن پوکه های آمپول و قرص و نسخه مجدد
4- در صورت هر گونه اشکال در مدارک پزشکی بیمار ارجاع پرونده بیمار به کمیسیون پزشکی
5- در صورت موافقت کمیسیون پزشکی تحویل دارو به بیمار
6- در صورت عدم موافقت کمیسیون پزشکی عدم دارو به بیمار

 

 


محتوای مرتبط