وظایف سازمانی

شرح وظايف گروه بازرسی

 

-         نظارت و بازرسي فني كارخانجات و مراكز توليد و نگهداري مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي ( انبارها ، سردخانه ها و سيلوها )

-         تفسير نتايج خام آزمايشات كنترل كيفي اقلام خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و ارائه پاسخ كارشناسي به صاحبان كالا و دستگاه هاي اجرايي ذيربط.

-         كنترل و نمونه برداري اقلام خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي در سطح عرضه ، در قالب طرح PMS)   ( Post marketing surveillance))

-         معدوم سازي اقلام خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهدا شتي غير قابل مصرف پس از طي مراحل قانوني . 

-         بازديد از محل واحد هاي توليدي جديد و بررسي روند پيشرفت مراحل احداث و تجهيز اين واحد ها جهت پاسخ به استعلام دستگاه هاي ذيربط.

-         نياز سنجي آموزشي و برگزاري كارگاه هاي مربوطه جهت ارتقاء دانش و سطح آگاهي همکاران

-         برنامه ريزي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت مسئولين فني ، مديران ، كارخانجات و صاحبان صنايع غذايي و بهداشتي در راستاي ارتقاء كيفيت محصولات

-         شناسايي واحد هاي توليدي غير مجاز و اعمال قوانين و ضوابط در مورد آنها

-         نظارت بر اجراي ضوابط GMP جهت استقرار سيستم HACCP و استانداردهاي بين المللي.

-         ارسال طرح ها و پيشنهادات تحقيقاتي به واحد هاي تحقيق و توسعه و آموزش معاونت غذا و دارو دانشگاه

-         بررسی مدارک مربوط به ISO22000 واحدهای تولیدی و پیگیری تائید از سوی وزارت متبوع .

 


غــــذا

محتوای مرتبط