شرح وظايف معاون غذا و دارو

 

شرح وظایف معاون غذا و دارو دانشگاه

 1. - تعیین خط مشی و تبیین سیاستهای کلی معاونت

 2. - نظارت بر نحوه عملکرد بخشهای مختلف حوزه معاونت غذا و دارو

 3. - هماهنگی بین واحدهای تحت امر شامل مدیریتهای دارو ،غذا و اداره آزمایشگاه و واحدها و کمیته های مربوطه

 4. - برنامه ریزی و تعیین برنامه های راهبردی حوزه معاونت

 5. - ایجاد فضای تعاون و همکاری با سایر قسمتهای درون بخشی و برون بخشی در زمینه سامان دهی و بهینه سازی

   ارائه خدمات دارویی ،غذایی،بهداشتی و آرایشی

  - برنامه ریزی و هماهنگی در جهت نشر فرهنگ صحیح مصرف غذا و دارو در جامعه

 6. - شرکت در جلسات هیئت رئیسه و ارائه نقطه نظرات

 7. - تشکیل جلسات ،کمیته ها و کارگروههای مورد نیاز


درباره معاونت

محتوای مرتبط