اهداف سازمانی

اهداف سازمانی معاونت غذا ودارو

 ارتقاء سطح سلامت جامعه

بهبود دسترسی به خدمات دارویی در مناطق تحت پوشش

افزایش سطح سلامت و امنیتي  مواد غذایی ، آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی در مناطق تحت پوشش

 بخشهای حوزه معاونت غذا و دارو 

1.   معاونت غذا و دارو

2.    مدیریت نظارت بر امور دارو و مواد مخدر

3.    مدیریت نظارت بر مواد خوراکی ،آشامیدنی و آرایشی بهداشتی

4.    اداره آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی و دارویی

5.   5. مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم و غذا و ADR

6.    کمیته تجویز و ومصرف منطقی داروها

7.    واحد تحقیق ،توسعه و آموزش

8.    واحد آمار و جمع آوری اطلاعات

9.   ستاد مبارزه با قاچاق دارو

 


درباره معاونت

محتوای مرتبط