منشور حقوق بيمار در داروخانه

 

1. نظارت بر امور داروخانه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی و مراکز ترک اعتیاد
2. نظارت بر داروخانه های مستقل بخش خصوصی
3. ارزشیابی داروخانه های بیمارستانی
4. نظارت بر وضعیت دارویی اورژانس بیمارستانهای دولتی و خصوصی
5. کارشناسی از مکان مورد نظر جهت تاسیس داروخانه
6. کارشناسی مناطق تحت پوشش دانشگاه از نظر نیاز به داروخانه
7. هماهنگی در جابجایی داروهای مازاد بر مصرف و تامیتن نیازهای دارویی مراکز درمانی تابعه (خصوصی و دولتی )
8. تهيه و تحويل داروهاي مخدر به بيماران صعب العلاج طبق ضوابط ابلاغي
9. تهیه و تحویل داروهای مخدر به بیمارستانهای تابعه
10. نظارت بر مصرف داروهای مخدر در منازل و بیمارستانها
11. رسیدگی به امور دارویی شبکه های بهداشت و درمان تابعه
12. نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته و کالابرگهای شیر خشک یارانه ای و پوکه های داروهای مخدر
13 .تشکیل ،ابلاغ و پیگیری مصوبات کمیسیون قانونی ماده 20 امور داروخانه ها
14. صدور پروانه تاسیس پروانه
15 صدور پروانه مسئول فنی داروخانه
16. صدور گواهی تشخیص صلاحیت مسئولین فنی داروخانه ها
17. رسیدگی به شکایات و تخلفات دارویی جهت ارسال به کمیسیون ماده 20 ،کمیسیون ماده 11 ،مراجع قضایی و وزارت متبوع
18. تقلیب الکل مراکز دریافت کننده حواله الکل و اخطار در مصرف الکل طبی در شبکه تحت نظارت
19 .صدور حواله الکل برای شرکتهای دارویی
20 .تایید صلاحیت متقاضیان به منظور صدور نمایندگی جهت پخش الکل
21 .بررسی وضعیت متقاضیان تاسیس داروخانه
22 .ارسال مدارک متقاضیان به کمیسیون قانونی امور داروخانه ها جهت بررسی صلاحیت تاسیس داروخانه
23 .رسیدگی به درخواست متقاضیان جابه جایی محل و یا انتقال سرمایه داروخانه
24 .همکاری با مراجع قضایی و انتظامی در امر مبارزه با قاچاق دارو
25 .همکاری با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در تدوین ضوابط و مقررات و دستورالعملهای مرتبط به امور دارویی و کلیه امور مرتبط با هر شکل و عنوان (قانونی ،اجرایی ،عملیلتی و علمی )
26 .همکاری و هماهنگی با سازمانهای مرتبط نظیر سازمانهای بیمه گر ،بهزیستی و شرکتهای پخش دارو و واحدهای برون سازمانی به منظور ارائه هرچه بهتر خدمات دارویی
27 .ثبت نام از افراد واجد شرایط تاسیس داروخانه و انجام امتیاز بندی جهت قرار دادن در نوبت تاسیس ، بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه

دارو

محتوای مرتبط