فرايند صدور پروانه مسئول فني داروخانه

مدارك ذيل جهت صدور پروانه مسئول فني مورد نياز مي باشد:

1- استعفاي مسئول فني قبلي داروخانه موردنظر

2- برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني (ضميمه 9 ضوابط) در صورتيكه مسئول فني معرفي شده قبلا تأئيد صلاحيت شده باشد نيازي به طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست .

3- معرفينامه از سوي موسس و پذيرش مسئول فني با ذكر تاريخ و ساعات پذيرش مسئوليت فني (ضميمه 6 ضوابط) و تصوير پروانه مسئوليت فني قبلي وي
(در صورت وجود) .

4- قرارداد خريدخدمتي براساس قانون كار ممهور به مهر انجمن داروسازان (عضويت در انجمن مذكور شرط لازم براي تأئيد قرارداد نمي باشد)

5- دو قطعه عكس 4×3

6- تصوير صفحه اول شناسنامه متقاضي و در صورت وجود توضيحات، تصوير صفحه آخر

7- فيش بانكي به مبلغ و شماره حساب اعلام شده

8- چنانچه مسئول فني، متقاضي پذيرش مسئوليت فني در شهرهاي تهران، اصفهان، مشهد، تبريز و شيراز باشد ارائه تصوير پروانه دائم داروسازي الزامي است.

9- ابطال پروانه مسئول فني قبلي داروخانه

مستندات:

1)ضوابط تأسيس داروخانه ابلاغي به شماره11781/د مورخ14/10/84

2)آئين نامه داروخانه ها ابلاغي به شماره 2982/د مورخ18/3/83

مدت ارائه خدمت:
- در صورت داشتن برگ تشخيص صلاحيت فني 45 روز

- در صورت نداشتن برگ تشخيص صلاحيت فني 100 روز

 


فرآيندها

محتوای مرتبط