آيين نامه داروخانه

ماده 1 ) تعاريف :
الف ) قانون : عبارت است از قانون مربوط به مقررات امورپزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 و اصلاحيه هاي بعدي

ب ( كميسيون قانوني : عبارت است از كميسيون امور داروخانه ها و توزيع مصرح در ماده 20قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، مواد خوردني و آشاميدني

ج ) برگتشخيص صلاحيت مسئوليت فني : عبارت است از مدركي كه پس از تأييد كميسيون امورداروخانه ها مصرح در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي، موادخوردني و آشاميدني جهت داروسازان متقاضي كه مدرك آنها از طرف دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مربوطه براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها بطور عام صادر ميگردد

د ) ضوابط : عبارت است از مجموعه دستورالعملهاي مربوط به امور داروخانه هاكه توسط معاونت غذا و دارو تهيه و ابلاغ مي گردد

هـ ) دانشگاه : عبارت است ازدانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كه داروخانه مورد نظر زيرپوشش آن فعاليت مي نمايد

و ) وزارت : عبارت است از وزارت بهداشت، درمان و آموزشپزشكي

ز ) معاونت : عبارت است از معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

ح ) اداره كل : عبارت است از اداره كل نظارت بر امور دارو و موادمخدر

ط ) مسئول فني : عبارت است از داروسازي كه با اخذ پروانه مسئوليت فنيصادره از سوي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه به وظايف قانونيخود در داروخانه عمل مي نمايد
.
ي ) مؤسس : فردي كه صلاحيت وي جهت اخذ مجوزتأسيس داروخانه مطابق ضوابط و مقررات به تأييد كميسيون قانوني رسيده و پروانه تأسيسداروخانه را دريافت نموده باشد

ماده 2 ) داروخانه مؤسسه اي است پزشكي كه با اخذ مجوز از كميسيون قانوني، تأسيسو با داشتن مسئول فني واجد شرايط به ارائه خدمات داروئي و عرضه دارو، شيرخشك ومكملهاي غذايي رژيمي، غذاهاي كمكي شيرخواران، لوازم مصرفي پزشكي و فرآورده هايآرايشي و بهداشتي مجاز مبادرت مي نمايد.
ماده 3 ) دانشگاه مكلف است مداركمتقاضيان تأسيس داروخانه را به ترتيب اولويت و نياز منطقه طبق ضوابط اخذ و جهت طرحبه كميسيون قانوني ارائه نمايد
.
تبصره 1 ـ دانشگاه بايد درخواست متقاضيان تأسيسداروخانه را به ترتيب تاريخ درخواست رسماً ثبت نمايد
.
تبصره 2 ـ تعييناولويت متقاضيان داروخانه، طبق ضوابط خواهد بود
.
ماده 4 ) هر شخصيت حقيقيدرصورت نداشتن پروانه تأسيس داروخانه و ساير مؤسسات و مراكز پزشكي مي تواند حداكثريك پروانه تأسيس داروخانه مطابق ضوابط اخذ نمايد
.
ماده 5 ) صدور پروانه تأسيس ومسئول فني پس از اعلام رأي كميسيون قانوني به عهده دانشگاهخواهد بود
.
ماده (6 متقاضياني كه مجوز تأسيس داروخانه دريافت داشته اند موظفند در روستاها حداكثرتاسهماه و در شهرها حداكثر تا 6 ماه ازتاريخ اعلام موافقت با آنها، نسبت به تأسيس و بهره برداري داروخانه اقدام نمايند. چنانچه در مهلت مذكور اقدام به بهره برداري نشود، مي بايست قبل از پايان مهلت مقرردلايل توجيهي به دانشگاه ارائه گردد تا درصورت تأييد نسبت به تمديد مجوز به مدتحداكثر 3 ماه اقدام شود
.
تبصره ـ تمديد بيش از 3 ماه يا ابطال مجوز صادر شده باكميسيون قانوني خواهد بود
.
ماده 7 ) پروانه تأسيس داروخانه به نام مؤسس يامؤسسين صادر مي شود
.
تبصره 1 ـ داروخانه مي تواند با اطلاع قبلي و كسب مجوز ازدانشگاه حداكثر به مدت يكسال تعطيل باشد. در صورتيكه نياز به تعطيلي بيش از يكسالباشد، مدارك لازم به كميسيون قانوني جهت اخذ تصميم لازم ارجاع مي گردد
.
تبصره 2ـ چنانچه مؤسس داروخانه به هر دليل بدون كسب مجوز از دانشگاه اقدام به تعطيلداروخانه نمايد، به منظور رفع نياز مردم درصورت ادامه تعطيلي داروخانه به مدت بيشاز سه ماه از تاريخ تعطيلي، دانشگاه نسبت به بررسي و ارائه مدارك متقاضي تأسيسداروخانه جديد اقدام و پيشنهاد لغو پروانه داروخانه مربوطه را به طور هم زمان جهتطرح در كميسيون قانوني ارسال خواهد كرد
.
ماده 8 ) كساني كه داروخانه را باداشتن اولويت هاي لازم و رأي كميسيون قانوني تأسيس كرده اند درصورتيكه تقاضاي ابطالمجوز خود را نموده و همزمان نسبت به معرفي فرد واجد شرايط قانوني دريافت پروانه بهعنوان مؤسس جديد در همان محل اقدام نمايد، تا ده سال نمي توانند در هيچكدام از نقاطكشور متقاضي تأسيس داروخانه با اولويت بندي باشند
.
تبصره ـ ثبت نام از افراديادشده درمناطقي كه به تأييد دانشگاه محل، نياز به تأسيس داروخانه داشته ولي متقاضيندارد با رعايت ساير ضوابط بلامانع است
.
ماده 9 ) تغيير مكان داروخانه باموافقت دانشگاه و رعايت ضوابط و كسب پروانه جديد بوده و درصورت جابجايي قبل ازاعلام موافقت بلافاصله محل كار جديد از طرف دانشگاه تعطيل خواهد شد. در هر صورتموضوع به اطلاع اداره كل خواهد رسيد
.
تبصره ـ جابجايي داروخانه هاي داير درحريمقانوني زمان تأسيس خود درصورت موافقت كميسيون قانوني بلامانع است
.
ماده 10 ) درصورت فوت مؤسس داروخانه بلافاصله مراتب از طريق دانشگاه به مراجعقضايي محل منعكس و در خصوص ادامه كار داروخانه تعيين تكليف خواهد شد. درهر صورتوراث مكلفند تا 2 سال از تاريخ گواهي تسليمدادخواست حصر وراثت نسبت به معرفي فرد واجد شرايط دريافت پروانه اقدام نمايند. بديهي است درصورتيكه در مهلت مقرر اقدام لازم صورت نگيرد، پروانه داروخانه مزبورابطال خواهد شد
.
تبصره ـ چنانچه مؤسسينداروخانه دو نفر يا بيشتر باشند درصورت فوت يكي از آنها با رضايت وراث متوفي و ساير مؤسسين و تأييد كميسيون قانوني،داروخانه ميتواند به فعاليت خود ادامه دهد ودرغير اينصورتوراث مؤسس متوفي مكلفند ظرف مدت دو سال فرد واجد شرايط را به كميسيون قانوني معرفينمايند
.
ماده 11 ) به شرط وجود حداقل يك مطب فعال پزشكييا درمانگاهدولتي تا سيصد هزار نفر جمعيت شهر يا روستا تا 7000 نفر يك باب داروخانه و از سيصدهزار نفر جمعيت به بالا تا 6000 نفر از جمعيت شهر، اجازه تأسيس يك باب داروخانهداده خواهد شد
.
تبصره 1 ـ تشخيص نياز و تعيين اولويت تأسيس داروخانه براساسضوابط به عهده دانشگاهمي باشد
.
تبصره 2 ـ در مناطقي كه به تشخيص دانشگاهبه تعداد داروخانه بيشتر از حد نصاب جمعيت نياز باشد مراتب در كميسيون قانوني بررسيو اتخاذ تصميم خواهد شد
.
تبصره 3 ـ ملاك تعداد جمعيت، آمار مأخوذه از سازمانمديريت و برنامه ريزي در مراكز استانهامي باشد
.
ماده 12 ) تا شصت و پنجهزار نفر جمعيت شهر يا روستا، يك داروخانه شبانه روزي تأسيس خواهد شد
.
ماده 13 ) وظايف مؤسس داروخانه
:
1-
رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي و مسايل حرفه ايدر داروخانه

2-
اشراف بر امور داروخانه (بغير از وظايف مسئول فني) بهطوريكه داروخانه بتواند فعاليت هاي خود را به نحو مطلوب ادامه دهد

3-
رعايتو اجراي نظريات و پيشنهادات فني و بهداشتي مسئول فني داروخانه

4-
تأمين وتدارك اقلام داروئي و مواد اوليه مورد نياز ساخت داروهاي تركيبي، شير خشك، مكملهايغذايي، غذاهاي كمكي شيرخوران، فرآورده هاي آرايشي بهداشتي و لوازم مصرفي پزشكي مجازاز طريق شركتهاي معتبر مورد تأييد وزارت طبق ضوابط و با نظارت مسئول فني
-5
تأمين كادر فني و خدماتي واجد شرايط در داروخانه طبق ضوابط

-6
رعايت نظافتو بهداشت عمومي داروخانه

-7
اجرا و رعايت كليه مقررات، ضوابط و دستورالعملها و تذكرات دانشگاه و وزارت و در صورت لزوم ابلاغ به كاركنان داروخانه

-8
تأمين روپوش كاركنان به رنگ مناسب (مطابق ضوابط اعلام شده از سوي ادارهكل
)
-9
پرداخت به موقع حقوقو مزاياي مسئول فني و كاركنان داروخانه طبققرارداد منعقده و قوانين مربوطه از جمله قانون كار

-10
افتتاح حساب بانكي وارائه چك به شركتهاي پخش دارو تنها به نام خود و اعلام آن به شركتهاي پخش وسازمانهاي بيمه گر جهت تنظيم گردش مالي داروخانه از طريق حساب فوق

-11
همكاري بابازرسين دانشگاه، اداره كل ومعاونت


 

ماده 14 ) شرايط لازم براي بررسي صلاحيت مؤسس :
-1
تابعيت ايران

-2
متدين به يكي از اديان رسمي مندرج در قانون اساسي

-3
ارائهبرگ پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيتاز خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظاموظيفه

-4
ارائه مدارك لازم طبق ضوابط مربوطه
ماده 15 ) تأسيس داروخانهتوسط ارگانها، نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان هاي دولتي مطابق قانون بانظر كميسيونقانوني دانشگاه مربوطه وبا تصويب كميسيون قانوني مركز خواهد بود
.
ماده 16 ( تأسيس داروخانه در داخل درمانگاه يا پلي كلينيك، براساس ضوابط تأسيس و پس از بررسيو نظر كميسيون قانوني دانشگاه مربوطه وبا تصويب كميسيون قانوني مركز خواهد بود
.
ماده 17 ) بهره برداري داروخانه در داخل بيمارستانها منوط به داشتن پروانهتأسيس و مسئول فني واجد شرايط بيمارستان كه به تأييد كميسيون قانوني مربوطه رسيدهباشد خواهد بود
.
تبصره 1 ـ داروخانه داخلي بيمارستان نبايد داراي درب مستقل بهخارج از بيمارستان باشد
.
تبصره 2 ـ داروخانه داخلي بيمارستان منحصراً ملزم بهپيچيدن نسخ داخلي است
.
ماده 18 ) فاصله داروخانه ها از يكديگر
:
الف ( فاصله داروخانه هاي روزانه از هم و از شبانه روزي:

1تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت50 متر
 2
از دويست و پنجاههزار تا پانصد هزار نفر جمعيت75 متر

 3
از پانصد هزار تايكميليوننفر جمعيت150 متر

 4
بيش از يك ميليون نفر جمعيت300 متر


ب ) فاصله داروخانه هاي شبانه روزي از هم :

1تا 250000 نفر جمعيت300 متر
 2
از 250000 تا 500000 نفرجمعيت400 متر

 3
از 500000 تا 1000000 نفر جمعيت500 متر

 4
بيش از يك ميليون نفر جمعيت1000 متر

ج ) فاصله داروخانه هاي شبانه روزي از روزانه :

1 تا 250000 نفر جمعيت40 متر
 2
از 250000 تا 500000 نفرجمعيت60 متر
 3
از 500000 تا يك ميليون نفر جمعيت120 متر
 4
بيش از يك ميليون نفر جمعيت240 متر

تبصره 1 ـ در نقاطي كه بيش از ده مطب فعال پزشكي وجود دارد به ازاي هر 10 باب مطب فعال پزشكي در شعاع 80 متري ،(براي شهرهاي با جمعيت بالاي 250 هزار نفر)وشعاع 50متري (براي شهرهاي با جمعيت زير 250هزار نفر)داروخانه موجود. موضوع انتقال محل داروخانه هاي داير يا تأسيس داروخانه جديد با رعايت ضوابط و اولويت درخواست مشروط به تأييد كميسيون قانوني بلامانع خواهد بود. لازم به ذكر است حداقل فاصله داروخانه جديد از داروخانه موجود 15 متر مي باشد.
تبصره 2 ـ اختلاف فاصله تا ده درصد قابل اغماض مي باشد.
تبصره 3 ـ احتساب فاصله داروخانه ها از يكديگر از وسط درب ورودي اصلي داروخانه مبدأ تا وسط درب ورودي اصلي داروخانه جديد از كوتاهترين فاصله محل عبور عابر پياده بر اساس ضوابط و مقررات راهنمايي و رانندگي و عرف محل خواهد بود (تشخيص عرف محل با نظر كميسيون قانوني ميباشد)
ماده 19 ) چگونگي معرفي داروساز مسئول فني و حداقل تعداد داروساز مورد نياز هر شيفت داروخانه بر طبق ضوابط خواهد بود.
ماده 20 ) براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني با تأييد كميسيون قانوني و توسط دانشگاه صادر مي شود. اخذ برگ مذكور براي پذيرش سمت مسئوليت فني داروخانه الزامي است.
تبصره 1 ـ در اجراي مفاد اين ماده براي قبول مسئوليت فني داروخانه ها پس از صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني نياز به طرح مجدد موضوع در كميسيون قانوني نيست.
تبصره 2 ـ درصورت وقوع تخلف از ضوابط و مقررات مربوطه صلاحيت مسئوليت فني داروخانه ها حسب درخواست دانشگاه قابل طرح مجدد در كميسيون قانوني خواهد بود.

ماده 21 ) شرايط لازم براي صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني :
الف ) ارائه پروانه موقت يا دائم داروسازي
ب ) ارائه تقاضاي كتبي براي صدور برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني
ج ) ارائه كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه
د ) ارائه ساير مدارك مورد نياز كميسيون قانوني طبق ضوابط
ماده 22 ) مسئول فني مي تواند در غياب خود داروساز ديگري را به عنوان قائم مقام با تعيين ساعات و ايام حداكثر به مدت سه ماه در يكسال به دانشگاه محل معرفي نمايد. درصورتيكه مدت غيبت بيش از سه ماه به طول بيانجامد، تمديد مدت با معرفي قائم مقام جديد براي حداكثر سه ماه ديگر و موافقت دانشگاه بلامانع خواهد بود. درصورت تداوم غيبت پس از گذشت شش ماه معرفي مسئول فني واجد شرايط توسط مؤسس داروخانه به دانشگاه جهت صدور پروانه مسئوليت فني الزامي است.
تبصره ـ در موارد فوري كه مسئول فني فرصت معرفي داروساز جانشين را به دانشگاه به عنوان قائم مقام ندارد، داروساز مسئول فني مي تواند حداكثر براي مدت سه روز يكي از داروسازان فارغ التحصيل را جانشين خود نمايد. درهرصورت موضوع بايستي در اسرع وقت به اطلاع دانشگاه برسد. استفاده از اين تبصره در هر سال نبايد در مجموع بيش از سي روز باشد.
ماده 23 ) مسئول فني نمي تواند مسئوليت فني بيش از يك مؤسسه يا مركز پزشكي را در يك زمان به عهده داشته باشد.
تبصره ـ درصورتيكه مؤسس داروساز باشد، مجاز به قبول مسئوليت فني داروخانه ديگر در ساعات فعاليت داروخانه خود نخواهد بود. پذيرش موارد استثناء منوط به تأييد كميسيون قانوني است.
ماده 24 ) ميزان ساعات كار مسئول فني حداكثر تا دوازده ساعت در شبانه روز مي باشد.
تبصره ـ در مورد داروسازاني كه غير از مسئوليت فني داروخانه به كار موظف ديگري اشتغال دارند حداكثر فعاليت به عنوان مسئول فني داروخانه هشت ساعت در شبانه روز است.
ماده 25 ) وظايف مسئول فني داروخانه : مسئول فني علاوه بر رعايت قوانين و مقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمي و حرفه اي مربوطه مي باشد.
 

1-حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق اين آيين نامه
2- كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوابط و امضاء و ممهور نمودن آنها
3- عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست و ضوابط اعلام شده از سوي وزارت و ارائه راهنمائي داروئي جهت استفاده از آنها
4- رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتي آنها
5- بررسي موارد ابهام و درصورت لزوم جايگزيني اقلام در نسخ تجويزي، پس از مشاوره با پزشك معالج
6- اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها، شكل ظاهري، كيفيت فيزيكي و تاريخ مصرف و نحوه تدارك و عرضه داروها
7- ساخت و ارائه داروهاي تركيبي طبق ضوابط با توجه به اصول علمي و فني به نحوي كه مانع ساير وظايف قانوني وي نگردد.
8- جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه
9- استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاك مشخصات
10- همكاري با بازرس يا بازرسين دانشگاه يا وزارت
11- اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه
12- تكميل و ارسال پرسشنامه ها براي امور اطلاع رساني و تحقيقاتي در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت
13- اعلام اشكالات مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره كل
ماده 26 ) شرايط لازم براي پذيرش و صدور پروانه مسئوليت فني داروخانه در دانشگاهها :
1- ارائه پروانه دائم يا موقت داروسازي طبق مقررات
2- ارائه كارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت از خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت نظام وظيفه
3- ارائه برگ تشخيص صلاحيت مسئوليت فني داروخانه
ماده 27 ) چنانچه مؤسس داروخانه از مقررات موضوع اين آئين نامه تخطي نمايد در مرحله اول تذكر شفاهي با قيد درگزارش بازرسي . در مرحله دوم اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه .در مرحله سوم طرح موضوع تخلف به استناد گزارش بازرسي و مدارك مستدل دركميسيون قانوني و تعطيلي داروخانه از يك هفته تا سه ماه.مرحله چهارم در صورت تكرار تخلف ارجاع موضوع به كميسيون قانوني و تعطيلي داروخانه از سه ماه تا يكسال.مرحله پنجم لغو دائم پروانه تاسيس داروخانه.
تبصره) درصورت شدت تخلف يا فروش داروهاي غير مجاز وقاچاق كه باعث به خطر افتادن سلامت مردم مي شودباستناد به گزارش بازرسي و مدارك مستدل موضوع به صورت مستقيم در كميسيون قانوني مطرح و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد شد.
ماده 28 ) چنانچه مسئول فني داروخانه از ضوابط موضوع اين آئين نامه تخطي نمايد در مرحله اول تذكر شفاهي با قيد در صورت مجلس، در مرحله دوم اخطار كتبي با درج در پرونده توسط دانشگاه و در صورت ادامه تخلفات موضوع تعويض و استفاده از مسئول فني موقت واجد شرايط ديگر از سوي دانشگاه به مؤسس داروخانه ابلاغ خواهد شد تا حداكثر ظرف مدت دو ماه اقدام لازم را به عمل آورد و همزمان پرونده مسئول فني خاطي به مراجع ذيصلاح ارسال مي گردد.
ماده 29 ) كليه داروخانه ها مكلفند در مدت تعيين شده نسبت به جمع آوري و عودت داروهايي كه از سوي وزارت يا ساير مراكز ذيربط غير قابل مصرف اعلام مي گردد به شركتهاي توزيعي دارو اقدام و از عرضه و فروش آنها خودداري نمايند.
ماده 30 ) حداكثر ساعات كار موظف داروخانه هاي روزانه تمام وقت كه فاصله زماني آن توسط دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد، دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت حداكثر شش ساعت و در فاصله بين 8 صبح تا 10 شب مي باشد.
تبصره 1 ـ داروخانه هاي روزانه در مناطق و شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال هستند در ايام تعطيل رسمي و ساعات غير موظف مي بايست تعطيل باشند.
تبصره 2 ـ در مناطقي كه داروخانه شبانه روزي ندارد داروخانه هاي روزانه داير در محل موظفند طبق برنامه اعلام شده توسط دانشگاه به صورت كشيك نياز داروئي بيماران را تأمين نمايند.
تبصره 3 ـ پرداخت دستمزد به مسئول فني و استفاده از ساير مزايا نظير مرخصي و غيره براساس ساعات كار مندرج در اين آئين نامه و قرارداد فيمابين مسئول فني و مؤسس و نيز بر طبق ضوابط قانون كار صورت خواهد گرفت.
 

تبصره 4 ـ انجمن داروسازان بر حسن اجراي مفادتبصره 3 اين ماده در قرارداد فيمابين مؤسس و مسئول فني نظارت خواهد كرد.
ماده  31) ساعات كار موظف داروخانه مي بايستي در تابلويي درج و در محل قابلرؤيتمراجعهكنندگان نصب گردد
.
ماده 32 ) به استناد ماده سه قانون و اصلاحيه هاي بعدي هر كسپروانه خود را به ديگري واگذار نموده و يا پروانه ديگري را به هر شكل اعم از اجارهومورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار او از طرف دانشگاه تعطيل و پروندهمتخلف به مراجع ذيصلاح ارجاع خواهد شد
.
ماده 33 ) شرايط فني و وضعيت ساختمانيداروخانه بايد مطابق ضوابط بوده، ضمن اينكه حداقل مساحت كف داروخانه روزانه بيست وچهار متر مربع، بعلاوه انبار (خارجي يا داخلي) يا بالكن مناسب جهت نگهداري داروهابا توجه به نياز داشته باشد. در مورد داروخانه شبانه روزي حداقل مساحت كف چهل مترمربع بوده و بعلاوه آن انبار (خارجي يا داخلي) يا بالكن مناسب خواهد داشت. اينميزان در مناطق روستايي با اختلاف چهار متر مربع قابل قبول مي باشد
.
تبصره ـمؤسس داروخانه مكلف است محل انبار يا انبارهاي داروخانه را كتباً به دانشگاه محلاعلام و موافقت دانشگاه را در اين رابطه جلب نمايد
.
ماده 34 ) ابلاغ مكاتبات ودستور العمل ها به محل داروخانه كه آدرس قانوني مؤسس مي باشد، با پست سفارشي انجامخواهد شد
.
ماده 35 ) در اجراي بندهاي دوازده و سيزده ماده يك قانون وظايف وتشكيلات وزارت با متخلفين از مفاد الزامات اين آئين نامه و ضوابط مربوطه برابرمقررات برخورد خواهد شد
.
ماده 36 ) اين آئين نامه به استناد قانون مربوط بهمقررات امور پزشكي داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 1334 و اصلاحات بعديآن و بندهاي 11،12 و 13 قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيمصوب سال 1367 در سي و شش ماده تدوين و به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرابوده و كليه ضوابط، دستورالعملها، بخشنامه ها،اصلاحيه هاي مغاير اين آئين نامهو آئين نامه هاي قبلي از درجه اعتبار ساقط مي باشد.


دارو

محتوای مرتبط