وظايف موسس و مسئول فني داروخانه

وظايف مسئول فني طبق آيين نامه داروخانه ها

مسئول فني علاوه بررعايت قوانين ومقررات موجود ملزم به رعايت ضوابط علمي وحرفه اي مربوطه مي باشد.
-1 
حضور فعال در داروخانه در ساعات تعيين شده مطابق آئين نامه
-2 
كنترل نسخ و ارائه داروهاي تجويز شده طبق ضوابط و امضا و ممهور نمودن آنها
3 -عرضه داروهاي بدون نسخه مطابق فهرست وضوابط اعلام شده ازسوي وزارت وارائه راهنمايي دارويي جهت استفاده ازآنها
 4 -رعايت ضوابط مربوط به بسته بندي مجدد داروهاي تجويز شده با ارائه توضيحات لازم و تحويل بهداشتي آنها
-5  
بررسي موارد ابهام و در صورت لزوم جايگزيني اقلام در نسخ تجويزي ، پس از مشاوره با پزشك معالج
.6 
اعمال نظارت بر شرايط نگهداري داروها، شكل ظاهري، كيفيت فيزيكي و تاريخ مصرف و نحوه تدارك و عرضه داروها
-7 
ساخت و ارائه داروهاي تركيبي طبق ضوابط باتوجه به اصول علمي وفني بنحوي كه مانع ساير وظايف قانوني وي نگردد
.8
جلوگيري از دخالت افراد غير مجاز در امور فني داروخانه
-9 
استفاده از روپوش سفيد با نصب پلاك مشخصات
 10-همكاري با بازرس يا بازرسان دانشگاه يا وزارت
  11 -اعلام گزارش مراتب تخلف به دانشگاه
-12
تكميل و ارسال پرسشنامه ها براي امور اطلاع رساني و تحقيقاتي در ارتباط با برنامه تنظيم شده توسط وزارت
-13
اعلام اشكالات مشاهده شده در داروها برابر الگوي تعيين شده از طرف اداره كل دارو

 

 

وظايف مؤسس طبق آئين نامه داروخانه ها

-1 رعايت شئونات اسلامي ، اخلاقي و مسايل حرفه اي در داروخانه
-2
اشراف بر امورداروخانه (بغيراز وظايف مسئول فني) به طوري كه داروخانه بتواند فعاليت هاي خود رابه نحو مطلوب ادامه دهد.
-3
رعايت و اجراي نظريات و پيشنهادات فني و بهداشتي مسئول فني داروخانه
- 4
تامين و تدارك اقلام دارويي ومواد اوليه مورد نياز ساختداروهاي تركيبي، شير خشك، مكملهاي غذايي، غذاهاي كمكي شيرخواران، فرآورده هايآرايشي ، بهداشتي و لوازم مصرفي پزشكي مجاز از طريق شركتهاي معتبر مورد تاييد وزارتطبق ضوابط و با نظارت مسئول فني
-5 
تامين كادر فني و خدماتي واجد شرايط درداروخانه طبق ضوابط
-6
رعايت نظافت و بهداشت عمومي داروخانه
-7
اجرا ورعايت دقيق كليه مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها وتذكرات دانشگاه و وزارت ودر صورت لزوم ابلاغ به كاركنان داروخانه
-8
تامين روپوش كاركنان به رنگ مناسب ( مطابق ضوابطاعلام شده از سوي اداره كل (
-9
پرداخت به موقع حقوق ومزاياي مسئول فني وكاركنان داروخانه طبق قراردادمنعقده وقوانين مربوطه از جمله قانون كار
-10
افتتاح حساب بانكي و ارائه چك به شركتهاي پخش دارو تنها به نام خود و اعلام آن به شركتهاي پخش وسازمانهاي بيمه گر جهت تنظيم گردش مالي داروخانه از طريق حساب فوق
-11
همكاري با بازرسين دانشگاه ، اداره كل ومعاونت

 


دارو

محتوای مرتبط