رسيدگي به مشکلات دارويي

نحوه رسيدگي به شكايات داروئي

جهت ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و بیان مشکلات دارویی خود با شماره تلفن 190 و یا شماره 05433372062 تماس حاصل نمایید

 

 


دارو

محتوای مرتبط