1400/06/25
واگذاری توزیع و عرضه داروهای تحت کنترل از معاونت غذا و دارو به داروخانه های منتخب واجد شرایط
داروخانه های واجد شرایط که متقاضی دریافت مجوز توزیع در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هستند، باید درخواست کتبی خود را جهت طرح در کمیسیون ماده 20 دانشگاه به معاونت غذا و دارو دانشگاه ارائه نمایند.